VZN č. 4/2014 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 24.11.2014

VZN č. 4/2014 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec