VZN : Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 24.07.2012

Na základe ustanovenia § 11 ods. (4) písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenív znení neskorších predpisov a § 9 ods.(1) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“), Obecné zastupiteľstvo v Lipovci
určuje tieto Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lipovec (ďalej len „Zásady“).