Zámer prenájmu majetku obce Lipovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia: 19.11.2019

Obec  Lipovec  na  základe  uznesenia  obecného  zastupiteľstva č.  85/2019 zo  dňa  18.11.2019 v súlade  s  § 9a  ods. 9 písm. c)  zákona  č.  138/1991 Zb. o majetku  obcí v znení  neskorších  právnych  predpisov  zverejňuje zámer  prenajať  obecný  nehnuteľný  majetok
Nebytové priestory nachádzajúce sa v k.ú. Lipovec, , zapísané na LV č. 530,  postavené na parcele registra  KN-C č. 337/34 na ul. Hornej č. 118 

o výmere 72,66 m2 z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa