Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2019/2020

Dátum zverejnenia: 
05.03.2019

 

 

 

Zápis detí do Materskej školy Lipovec

na školský rok 2019/2020

 

Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje  zápis  detí do materskej školy na školský rok 2019 / 2020.

Zápis detí do MŠ  bude prebiehať  v dňoch  od 13. mája do 24. mája 2019 denne v čase od 10:30  do 12:00 hod., v priestoroch kancelárie riaditeľky MŠ.  

Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorú si rodičia vyzdvihnú  u riaditeľky MŠ.

K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré vydá všeobecný lekár pre deti a dorast – toto potvrdenie nesmie byť staršie ako 5 dní od podania žiadosti.    

   Zákonný  zástupca dieťaťa je povinný priložiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona  ( § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Prosíme rodičov, aby si so sebou priniesli občiansky preukaz a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu.   

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

  • dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku
  • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k  začiatku školského roka vydá riaditeľka najneskôr do 30.júna 2019.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa  je zákonný zástupca povinný predložiť  riaditeľke MŠ do 15. mája 2019.

 

Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v MŠ po prijatí detí     na základe zápisu voľné miesta. 

 

Žiadame rodičov, aby dodržali termín zápisu a odovzdanie žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie.

 

 

Pripravujeme

Dátum podujatia:
10.08.2019
Klub slovenských turistov Lipovec aj tento rok usporiadava dňa 10.8.2019 Výstup na vrch Panošiná.  Tešíme sa na Vašu účasť. 
Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie