Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2017/2018

Dátum zverejnenia: 27.03.2017

 
 

 

 

 

Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2017/2018

OZNÁMENIE

o zápise detí do MATERSKEJ ŠKOLY pre školský rok 2017/2018

            (§59 zákona č.245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,§3 vyhlášky č 308/2009 MŠ SR o materskej škole, ktorou sa mení vyhláška č.306/2008 Z.z.)

Zápis detí do Materskej školy v Lipovci, ul. Hrabiny 290/11 sa uskutoční

od 18.apríla 2017 do 12. mája 2017 v čase od 10.00 do 16.00 hod.
Podmienky zápisu: Do materskej školy možno zapísať dieťa

vo veku od troch do šiestich rokov
ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

Zákonný zástupca obdrží na zápise žiadosť o prijatie dieťaťa . Vyplnenú žiadosť s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťa sa predkladá najneskôr do 10 dní od zápisu riaditeľke MŠ.

Prijatie dieťaťa do materskej školy:
Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky materskej školy podľa zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Ak je počet detí prihlásených do materskej školy vyšší, ako je možné prijať v zmysle zákona č. 245/2008, riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí podľa poradia určeného internou smernicou o prijímaní detí do materskej školy.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dostane rodič ( zákonný zástupca dieťaťa ) písomne na

adresu uvedenú na žiadosti alebo osobne po vzájomnej dohode do  30. mája 2017.

Kontaktné informácie: Materská škola Lipovec, Hrabiny č. 290/11

Telefónny kontakt: 043/428 4559 –  riaditeľka MŠ,  043/428 4335 – OÚ Lipovec