Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Lipovec, okres Martin

Dátum zverejnenia: 06.02.2015

Obec Lipovec uplatňuje pri tomto zámere prípad hodný osobitného zreteľa s  ohľadom na skutočnosť, že sa jedná o prevod vlastníckeho práva k vyššie špecifikovaným nehnuteľnostiam, za účelom výstavby diaľnice „ D1 Dubná skala – Turany ˮ, ktorá je vo verejnom záujme.