Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2013 o výške príspevku a spôsobe platby …………

Dátum zverejnenia: 12.10.2017