Dodatok č. 2, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009

Dodatok č. 2, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec v znení neskorších zmien – zrušený

Dátum zverejnenia: 15.12.2011