Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lipovec na II. polrok 2024

Dátum zverejnenia: 27.05.2024