VZN č. 1/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 12.04.2024