Zámer prenechať majetok obce do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia: 15.05.2024