Zápisnica a prijaté uznesenia z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovci, konaného dňa 28.6.2023

Dátum zverejnenia: 06.07.2023