Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskej pôdy

  
V súlade s § 5 zákona č. 140/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, pre účely zverejnenia ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku uvádzame nasledovnú ponuku:
-údaje o poľnohospodárskom pozemku podľa údajov z katastra nehnuteľností:
Parcela registra E, parc. č. 3300/2, výmera: 19161, druh pozemku: orná pôda, spôsob využitia: pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný na rastlinnú výrobu, umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce. Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 3807, katastrálne územie: Sučany, obec Sučany, okres Martin
-Ponúkaná výmera
9580,5m2  x 2  (spolu 19161 m2)
cena požadovaná predávajúcim za m2 poľnohospodárskeho pozemku
2,09 € / m2
-termín a adresa na predkladanie ponúk na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku:
Záujemcovia z obce Sučany a susedných obcí v termíne od požadovaného zverejnenia 11.5.2018 najneskôr do 26.5.2018 na adresu predávajúcej: Mgr. Arnoštka Rückschlossová, Pečnianska 1213/17, Bratislava, PSČ 851 01, SR

Dátum zverejnenia: 21.05.2018