Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia: 27.05.2019