Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Správne konanie - zverejnenie 10.05.2019
Zápisnica a uznesenia z 5. riadneho zasadnutia OcZ zo dňa 27.3.2019 05.04.2019
Zápisnica a uznesenia zo 4. zasadnutia OcZ zo dňa 6.2.2019 14.03.2019
Zápisnica a uznesenia z 3. zasadnutia OcZ zo dňa 18.1.2019 14.03.2019
Výzva na predkladanie ponúk "Požiarna zbrojnica I. etapa" 25.02.2019
Zápisnica a uznesenia 2. zasadnutia OcZ zo dňa 12.12.2018 28.01.2019
3.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva-POZVÁNKA 16.01.2019
Rozpočet obce Lipovec na rok 2019, s výhľadom do r. 2021 15.01.2019
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na 1. polrok 2019 10.01.2019
VZN č. 1/2018 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec 14.12.2018
Dodatok č. 1 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 14.12.2018
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania "Stavebné úpravy a prístavba hasičskej zbrojnice Lipovec - prístavba garáže "  10.12.2018
Zápisnica a uznesenia z 1. Ustanovujúceho zasadnutia OcZ zo dňa 4.12.2018 10.12.2018
Účasť poslancov na zasadnutiach OcZ v II. polroku 2018 05.12.2018
Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 28.11.2018
Verejné obstarávanie na stavebné práce " Požiarna zbrojnica I. etapa" - výzva na predkladanie ponúk 20.11.2018
Návrh Dodatku 1 k VZN 1/2016 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 20.11.2018
Návrh VZN č. 1/2018 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za KO a DSO 20.11.2018
Návrh rozpočtu obce Lipovec na roky 2019 -2021 14.11.2018
Uznesenia z 46. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 31.10.2018 14.11.2018
OU ZA, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA trasy Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno-Lipovec,Vrútky_Martin mimo cestného telesa I/18 23.10.2018
MDaVSR Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala, Zmena stavby pred jej dokončením 19.10.2018
Uznesenia z 44. riadneho zasadnutia OcZ zo dňa 26.9.2018 10.10.2018
Účasť poslancov nazasadnutiach OcZ v II. polroku 2018 10.10.2018

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie