Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Zápisnica a uznesenia zo 7. zasadnutia OcZ zo dňa 26.6.2019 10.07.2019
VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec 27.06.2019
VZN č. 1/2019 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb obcou Lipovec 27.06.2019
Žiadosť o úpravu hrobového miesta 20.06.2019
Záverečný účet obce Lipovec za rok 2018 11.06.2019
návrh VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb obcou Lipovec 10.06.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lipovec na 2. polrok 2019 10.06.2019
Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na 2. polrok 2019 10.06.2019
Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec 10.06.2019
Návrh dodatku č. 6 k Zmluve č. 29/03-5 o zriadení spoločného obecného úradu Vrútky 10.06.2019
Zápisnica a uznesenia z 6. riadneho zasadnutia OcZ zo dňa 15.5.2019 03.06.2019
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania parcely KN-C 2176/1 a KN-C 2175/1 k.ú. Lipovec 29.05.2019
Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 27.05.2019
Správne konanie - zverejnenie 10.05.2019
Zápisnica a uznesenia z 5. riadneho zasadnutia OcZ zo dňa 27.3.2019 05.04.2019
Zápisnica a uznesenia zo 4. zasadnutia OcZ zo dňa 6.2.2019 14.03.2019
Zápisnica a uznesenia z 3. zasadnutia OcZ zo dňa 18.1.2019 14.03.2019
Výzva na predkladanie ponúk "Požiarna zbrojnica I. etapa" 25.02.2019
Zápisnica a uznesenia 2. zasadnutia OcZ zo dňa 12.12.2018 28.01.2019
3.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva-POZVÁNKA 16.01.2019
Rozpočet obce Lipovec na rok 2019, s výhľadom do r. 2021 15.01.2019
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na 1. polrok 2019 10.01.2019
VZN č. 1/2018 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec 14.12.2018
Dodatok č. 1 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 14.12.2018

Stránky

Pripravujeme

Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie