Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 Verejný obstarávateľ:  Obec Lipovec, okres Martin
 Sídlo:  ul. Hrabiny č. 290, 03861 Vrútky
 IČO:  00316776
 DIČ:  2020594851
 Štatutárny zástupca:  PhDr. Jozef Mada, starosta obce
 E-mail:  obec@lipovec.sk
 Telefón:  +421 43/4284335
 Fax:  +421 43/4301425
 Webové sídlo:  www.lipovec.sk

 

Obec Lipovec, okres Martin je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
( ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní ˮ ).

Zamestnanci obce Lipovec postupujú pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona o verejnom obstarávaní a podľa platnej vnútornej smernice obce Lipovec o verejnom obstarávaní.

Obec Lipovec zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác aj prostredníctvom vykonania elektronickej aukcie.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v úradnom vestníku Európskej únie, vo vestníku verejného obstarávania a na webovom sídle verejného obstarávateľa.

Zverejňovanie zadávania zákaziek podľa § 9 ods. 9

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Súhrnná správa o zákazkách

Elektronické aukcie

Pripravujeme

Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie