Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania "Stavebné úpravy a prístavba hasičskej zbrojnice Lipovec - prístavba garáže "  10.12.2018
Zápisnica a uznesenia z 1. Ustanovujúceho zasadnutia OcZ zo dňa 4.12.2018 10.12.2018
Účasť poslancov na zasadnutiach OcZ v II. polroku 2018 05.12.2018
Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 28.11.2018
Verejné obstarávanie na stavebné práce " Požiarna zbrojnica I. etapa" - výzva na predkladanie ponúk 20.11.2018
Návrh Dodatku 1 k VZN 1/2016 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 20.11.2018
Návrh VZN č. 1/2018 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za KO a DSO 20.11.2018
Návrh rozpočtu obce Lipovec na roky 2019 -2021 14.11.2018
Uznesenia z 46. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 31.10.2018 14.11.2018
OU ZA, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA trasy Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno-Lipovec,Vrútky_Martin mimo cestného telesa I/18 23.10.2018
MDaVSR Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala, Zmena stavby pred jej dokončením 19.10.2018
Uznesenia z 44. riadneho zasadnutia OcZ zo dňa 26.9.2018 10.10.2018
Účasť poslancov nazasadnutiach OcZ v II. polroku 2018 10.10.2018
MDaVSR Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala, Zmena stavby pred jej dokončením 04.10.2018
Diaľnica D1 Dubná Skala_Višňové_Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením 14.09.2018
Zverejnenie Zámeru prevodu majetku obce Lipovec podľa osobitného zreteľa 10.09.2018
Verejná vyhláška- Diaľnica D1 Dubná skala-Višňové, Zmena stavby pred jej dokončením 10.09.2018
Uznesenia z.43 zasadnutia OcZ konaného dňa 28.8.2018 03.09.2018
Cenník prenájmu hrobových miest a poskytovaných služieb na pohrebisku obce Lipovec 04.07.2018
Uznesenia z 42. zasadnutia OcZ č. 26-36 zo dňa 17.6.2018 04.07.2018
Účasť poslancov na zasadnutí obecných zastupiteľstiev v I. polroku roku 2018 02.07.2018
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Lipovec 28.06.2018
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018 28.06.2018
Návrh záverečného účtu Obce Lipovec a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 12.06.2018

Stránky

Pripravujeme

Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie