Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Vyhlásenie VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce Lipovec 30.06.2016
Návrh VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce Lipovec 13.06.2016
Regionálna integrovaná územná stratégia ŽSK - Zmena a doplnok č. 1 09.06.2016
Uznesenia 19. zasadnutia OcZ 30-32/2016 zo dňa 25.5.2016 07.06.2016
Návrh Záverečného účtu obce Lipovec za rok 2015 01.06.2016
Uznesenia 18. zasadnutia OcZ 24-29/2016 zo dňa 25.4.2016 04.05.2016
Vyhlásenie VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Lipovec 26.04.2016
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 21.04.2016
Uznesenia 17. zasadnutia OcZ 17-23/2016 zo dňa 6.4.2016 19.04.2016
Vyhláška o mieste uloženia písomnosti Ivan ŠEVČÍK 15.04.2016
Oznámenie o začatí územného konania, pozvánka na ústne pojednávanie 05.04.2016
Regionálna integrovaná územná stratégia ŽSK - záverečné stanovisko 21.03.2016
Uznesenia 16. zasadnutia OcZ 12-16/2016 zo dňa 2.3.2016 15.03.2016
Oznámenie o konaní dodatočného stavebného povolenia spojeného s kolaudačným konaním a pozvánka na ústne pojednávanie 14.03.2016
Oznámenie o uložení zásielky Branislav Bízik 07.03.2016
VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec 02.03.2016
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti 17.02.2016
Uznesenia 15. zasadnutia OcZ 1-11/2016 zo dňa 27.1.2016 11.02.2016
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ PÍSOMNOSTI 27.01.2016
Vybudovanie kamerového systému v obci Lipovec - výzva na predkladanie ponúk 18.01.2016
Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok 2015 30.12.2015
Stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce Lipovec, na roky 2016-2018 29.12.2015
Zverejnenie zámeru na predaj hnuteľného majetku 29.12.2015
Viacročný rozpočet obce Lipovec na roky 2016-2018 17.12.2015

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie