Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
Oznámenie o začatí územného konania, pozvánka na ústne pojednávanie 05.04.2016
Regionálna integrovaná územná stratégia ŽSK - záverečné stanovisko 21.03.2016
Uznesenia 16. zasadnutia OcZ 12-16/2016 zo dňa 2.3.2016 15.03.2016
Oznámenie o konaní dodatočného stavebného povolenia spojeného s kolaudačným konaním a pozvánka na ústne pojednávanie 14.03.2016
Oznámenie o uložení zásielky Branislav Bízik 07.03.2016
VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec 02.03.2016
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti 17.02.2016
Uznesenia 15. zasadnutia OcZ 1-11/2016 zo dňa 27.1.2016 11.02.2016
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ PÍSOMNOSTI 27.01.2016
Vybudovanie kamerového systému v obci Lipovec - výzva na predkladanie ponúk 18.01.2016
Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok 2015 30.12.2015
Stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce Lipovec, na roky 2016-2018 29.12.2015
Zverejnenie zámeru na predaj hnuteľného majetku 29.12.2015
Viacročný rozpočet obce Lipovec na roky 2016-2018 17.12.2015
VZN č.6/2015 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec 15.12.2015
Uznesenia 13. zasadnutia OcZ 90-103/2015 zo dňa 25.11.2015 07.12.2015
Výzva na doplnenie návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou 03.12.2015
VZN č. 5/2015 o podmienkach parkovania a odstavenia vozidiel v obci Lipovec 30.11.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti obce Lipovec na I. polrok 2016 27.11.2015
Zverejnenie zámeru na predaj majetku obce Lipovec 26.11.2015
Oznámenie o uložení písomnosti - Tréger Dušan 17.11.2015
Uznesenia 12. zasadnutia OcZ 86-89/2015 zo dňa 4.11.2015 12.11.2015
Uznesenia 11. zasadnutia OcZ 78-85/2015 zo dňa 28.10.2015 05.11.2015
Návrh VZN o parkovaní vozidiel v obci Lipovec 02.11.2015

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie