Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Rada by som poďakovala obecnému úradu a hasičskému zboru za rýchlu pomoc v núdzi. Osobitne pánovi Martinovi Muráňovi za zorganizovanie vyprostenia...
Obec Lipovec uplatňuje pri tomto zámere prípad hodný osobitného zreteľa s  ohľadom na skutočnosť, že sa jedná o prevod vlastníckeho práva k...
Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 28.1.2015 /streda/ v kancelárii starostu obce so...
 Oznam o plánovanom zámere Obec Lipovec podľa § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene...
Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec.

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie