Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Obec Lipovec uplatňuje pri tomto zámere prípad hodný osobitného zreteľa s  ohľadom na skutočnosť, že sa jedná o prevod vlastníckeho práva k...
Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 28.1.2015 /streda/ v kancelárii starostu obce so...
 Oznam o plánovanom zámere Obec Lipovec podľa § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene...
Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec.
Poďakovanie Vážení spoluobčania, aj touto cestou sa Vám chcem poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú ste mi preukázali v komunálnych voľbách...
Pracovné stretnutie novozvolených poslancov so starostom Dňa 10.12.2014 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie novozvoleného starostu a...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie