Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lipovec č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti...
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o poskytnutí dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám poskytujúcim voľnočasové aktivity pre deti a mládež.
Zápis detí do MŠ na šk. rok 2013 / 2014.
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub dreviny a nariadenie miestnej obhliadky.
 Obec Lipovec Vás pozýva na fašiangové posedenie s pochovávaním basy, ktoré sa uskutoční dňa 9.2.2013 o 19:00
Obec Lipovec Vás pozýva na detský karneval s témou Šmolkovia, ktorý sa uskutoční dňa 24.2.2013 o 14:00
VZN č. 2/2012 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec
 „Zemianska kapustnica“ (a možno príde aj Mikuláš) ❄ Kedy: v sobotu 8.12.2012 od 10-tej hodiny ❄ Kde: pred Kultúrnym domom v Lipovci ❄ Kto...
Návrh VZN č. 2/2012 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec
"NÁVRH" programového rozpočtu obce Lipovec na rok 2013 , s výhľadom na roky 2014-2015.

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie