Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Miestna volebná komisia v obci Lipovec zverejňuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 27.11.2010.
V súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z.z., o...
Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné...
Ústredná volebná komisia odporúča obciam, aby na svojom webovom sídle alebo iným spôsobom miestne obvyklým (vývesná tabuľa a pod.) informovali...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie