Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o  oznamuje, že z dôvodu vysokých teplôt bude v termíne od pondelka 30.7.2018 vykonávať zber komunálneho...
      Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU...
Mesto Vrútky, ako príslušný orgán územného plánovania začína prerokovanie návrhu územno-plánovacej dokumentácie " Územný plán mesta Vrútky -...
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 27.6.2018, uznesením č. 34/2018 prijalo dodatok  č. 1 k VZN č. 4/2016 o prevádzkovom...
Slovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 18.6.2018 v čase od 07:30 do 16:30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na ul. I.čsl.brigády...
Obec Lipovec, komisia pre kultúru a šport pri obecnom zastupiteľstve Vás pozývajú do priestorov Kultúrneho domu v Lipovci na      20....

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie