Záujmové organizácie

ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých  Lipovec – vznikla  v roku 1992. Jej zakladateľkou a prvou predsedníčkou bola pani Jaroslava Máliková, ktorá túto funkciu vykonávala 26 rokov. Od roku 2019 túto funkciu zastáva pani Renáta Plavecká. V súčasnosti je stav členskej základne 69 členov. Vo svojej činnosti sa SZZP riadi princípmi humanity a charity.

ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Lipovec  – Terajšou predsedníčkou je pani Danica Dedíková. Dlhoročným predsedom ZO bol pán Arnold Lamoš a tajomníkom pán Ernest Lamoš. ZO má aktuálne……členov. V roku 2018 si členovia otvorili klubovňu, kde sa pravidelne v utorky prevádzkujú aj tvorivé dielne. K ťažiskovým podujatiam ZO patria pietne akty kladenia vencov pri príležitosti oslobodenia obce, SNP a Červené maky. Členovia ZO majú veľa odhodlania vytvárať priestor pre všetkých, ktorým záleží nielen na úcte k bojovníkom a obetiam v druhej svetovej vojne, ale chcú aj podchytiť mladých ľudí pri výchove k vlastenectvu takými formami, ktoré by boli pre nich príťažlivejšie a zodpovedali úrovni doby.

Združenie ZPOZ Človek človeku Lipovec –  svoju činnosť začalo v roku 1954, aktuálne má 7 členov. Od roku 1954 je v obci zriadený aj Matričný úrad pre obec Lipovec a Turčianske Kľačany, pričom prvým matrikárom obce bol pán František Lamoš. Dnes túto úlohu vykonávajú pani Janka Kašíková a pani Beátka Belicová. Okrem občianskych obradov a pietnych aktov patrí k milým aktivitám združenia Uvítanie detí do života, ktoré sa naposledy v obradnej miestnosti obce Lipovec uskutočnilo dňa19.5.2019. Ukončenie pandémie Covid 19 dáva priestor pre obnovenie tejto aktivity, veď každé narodenie dieťaťa je malý zázrak, každé dieťatko je stelesnením krásy, čistoty a nevinnosti a je pokračovaním nášho života.