Komisia pre výstavbu a životné prostredie

Zloženie komisie:
Predseda: Mgr. Stanislav Buvala
Členovia: Ing. Ján Hajka,  Marián Lamoš, Emil Ľudvík, Ing. Ivan Mančík, Róbert Petráško  

Činnosť a úlohy:
a) v rámci poradnej funkcie :
– prerokováva a zaujíma stanoviská k investičným plánom, zámerom a projektom, ktoré
sú financované z rozpočtu obce ale aj z iných zdrojov (fondy EU, štátne fondy),
– zaujíma stanoviská k návrhu rozpočtu obce, jeho zmenám a čerpaniu v danej oblasti,
– spolupracuje pri vypracovaní a novelizácii VZN obce, vnútorných noriem a smerníc, ale
aj iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti,
– vyhodnocuje pripomienky fyzických a právnických osôb k návrhom VZN,
– prerokováva problematiku a zaujíma odborné stanoviská ku koncepcii rozvoja základnej
infraštruktúry obce,
– v oblasti rozvoja miestnych komunikácií prerokováva a odporúča riešenie zmien v
dopravnom značení,
– prerokováva problematiku a zaujíma stanoviská k ochrane a tvorbe životného prostredia,
– zaujíma stanoviská k základným koncepčným otázkam rozvoja obce v rámci
schváleného PHSR.,
– prerokováva problematiku a zaujíma stanoviská k prípadným prevodom nehnuteľného
majetku obce,
– v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
b) v rámci iniciatívnej funkcie :
– podáva návrhy a podnety k aktualizácii investičných akcií a rozvoja základnej
infraštruktúry obce,
– podáva návrhy, prerokováva a zaujíma stanoviská k príprave investičných projektov
v oblasti svojej pôsobnosti,
– podáva návrhy a podnety na skvalitnenie a zlepšovanie životného prostredia,
– podáva návrhy a podnety stavebnému úradu v rámci svojej pôsobnosti na prejednávanie
priestupkov a ukladanie pokút,
c) v rámci kontrolnej funkcie :
– sleduje a kontroluje udržanie a zlepšovanie stavu životného prostredia na území obce
(zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o vodách, zákon o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách, zákon o ochrane ovzdušia, zákon o odpadoch, zákon o ochrane
pred povodňami),
– sleduje a kontroluje dodržiavanie ustanovení stavebného zákona (povoľovanie stavieb,
rekonštrukcií a zmien stavieb, povolenie terénnych úprav, inštalácie zariadení – ČOV
a pod.),
– sleduje a kontroluje dodržiavanie programu odpadového hospodárstva a nakladania
s komunálnym odpadom v obci, s osobitným dôrazom na separáciu komunálneho
odpadu.
Obsahová náplň činnosti komisie sa realizuje prostredníctvom pracovného plánu zasadnutí,
s aktuálnym programom zostaveným pre rokovanie za príslušnú oblasť svojej pôsobnosti.


Všetky dokumenty komisie pre výstavbu a životné prostredie

Vyhľadávať v zobrazenom obsahu