Rada školy

pôsobí ako poradný  a iniciatívny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti MŠ, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obce z pohľadu školskej problematiky.

Snaží sa interpretovať podnety rodičov do fungovania MŠ tak, aby bola zabezpečená kvalita predprimárneho vzdelávania a zároveň spokojnosť rodičov ako aj zamestnancov.

Rada školy spravuje financie z 2%, ktoré sú využívané na nákup zariadení do MŠ, obnovu školského dvora. Rada školy sa podieľa aj na spoluorganizácii rôznych akcií prebiehajúcich na pôde MŠ aj mimo nej.

Členovia rady školy pre šk.rok 2022/2023 sú

Predseda RŠ : Ing. Veronika Mančiková

Členovia: Mgr. Barbora Gábel

                Ing. Dušan Ertl

                Silvia Kubincová

                Silvia Čížeková

Vyhľadávať v zobrazenom obsahu