Materská škola

Charakteristika MŠ:
Materská škola v Lipovci je jednotriedna, vekové zloženie detí je od 3 do 6 rokov veku dieťaťa.
Pri tvorbe názvu nášho Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) sme vychádzali zo skutočnosti, že strom Lipa bola v našej obci základom pre názov obce LIPOVEC. Na základe tejto skutočnosti sme si ju vybrali do názvu nášho ŠkVP. Strom poskytuje domov a ochranu viacerým živočíchom vo všetkých ročných obdobiach. Aj naša materská škola poskytuje počas školského roka domov, ochranu, lásku, radosť, ľudský prístup ku každému dieťaťu.
Príroda v okolí materskej školy ponúka množstvo inšpirácii pre rôzne aktivity s deťmi, vhodné na vychádzky s pozorovaním, bádaním a skúmaním okolitej prírody. V každom ročnom období obohacujeme edukáciu o rôznorodé pohybové aktivity. Školský dvor v okolí MŠ je rozľahlý a členitý. Poskytuje dostatok priestoru pre environmentálne aktivity. Zážitkovým učením si deti osvojujú základy pestovania kvetov, zeleniny a byliniek. V rámci environmentálnej výchovy získavajú vedomosti, zručnosti a správne návyky, ktoré formujú ich hodnotovú orientáciu, postoje a správanie. Základy environmentálnej výchovy pokladáme za východisko pre celoživotné vzdelávanie.
Snahou celého kolektívu je, aby MŠ bola otvorená verejnosti so zameraním na úzku spoluprácu s rodičmi. V príjemnom a priateľskom prostredí vychovávame a vzdelávame aktívne a šťastné deti.

Adresa materskej školy a kontaktné údaje:
Materská škola Lipovec, Hrabiny 290/11, 038 61 Lipovec
Telefón: 0917 890 121

e-mail : materska.skola@lipovec.sk

Pedagogickí zamestnanci MŠ:

riaditeľka MŠ: PhDr. Michaela Špániková Matisová, PhD.

učiteľka MŠ: Bc. Soňa Tomeková

Nepedagogický zamestnanec MŠ:

upratovačka/školníčka: Denisa Šimeková

Prevádzková doba v MŠ: 06:30 – 16:30

Poplatky

a) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa v sume 20,00 € v zmysle platného znenia VZN č. 1/2023.

b) Ostatné poplatky
Na začiatku príslušného školského roka platí rodič za každé dieťa poplatok v prospech ZRŠ.

Rozpis denných činností

06:30 – 08:30
Hry a činnosti podľa výberu detí v triede
Pohybové a relaxačné cvičenie

08:30
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata)
Vzdelávacie aktivity

09:45
Príprava na pobyt vonku
Pobyt vonku

11:00
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed, odpočinok)

14:00 – 16:30
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, olovrant)

Hry a činnosti podľa výberu detí v triede