Štatút obce

Zákon č. 369/1990 Zb.Zákon o obecnom zriadení  neuvádza definíciu štatútu ani jeho obsahové náležitosti. Je ale možné ho opísať ako základný vnútorný dokument obce organizačnej povahy, ktorý definuje postavenie obce a základné vzťahy medzi jednotlivými zložkami obce, prípadne aj navonok.