Komisia sociálnej a zdravotnej pomoci

Zloženie komisie:
Predseda: Mgr. Alena Dibalová
Členovia:  JUDr. et PhDr. Katarína Chrenová, Ing. Dušan Ertl, Bc. Lucia Vozárová, Monika Stašíková

Sociálna pomoc na úrovni miest a obcí sa poskytuje v zmysle:

Zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení,

Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení,

Zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej kuratele v platnom znení.

Činnosť komisie a jej kompetencie:

 

Úloha komisie:

môže významným spôsobom prispieť k súdržnosti obyvateľov, rozvoju obce a veľkou mierou môže pozitívne ovplyvniť kvalitu života obyvateľov a ich spokojnosť.

KOMUNITNÉ CENTRUM :

Preventívne programy:

      Voľnočasové aktivity:


Všetky dokumenty komisie sociálnej a zdravotnej pomoci

Vyhľadávať v zobrazenom obsahu