Pohrebisko

V centrálnej časti obce sa nachádza pohrebisko. Pre potreby vykonávania smútočných obradov je na pohrebisku vybudovaný Dom smútku.

Občan osobne na Obecnom úrade podá ústnu žiadosť o uzavretie  Zmluvy o nájme hrobového miesta.  Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby (t.j. minimálne 10 rokov) Nájomné je stanovené na obdobie 5 rokov a výška nájomného je stanovená v Cenníku prenájmu hrobových miest a poskytovaných služieb, ktorý je vydaný ku VZN č. 4/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Lipovec. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo určiť , v ktorej časti pohrebiska bude zriadené nové hrobové miesto, prípadne ktoré miesto v urnovom háji alebo kolumbáriu bude predmetom nájomnej zmluvy, z dôvodu, aby bol dodržaný architektonický zámer pohrebiska.

Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

Potrebné doklady: občiansky preukaz

Mapku pohrebiska obce Lipovec nájdete na tomto odkaze:

http://www.pohrebiska.sk/vyhladanie.jsp?obec=47&obce=47

Realizácia stavebných úprav hrobového miesta:

 Realizovať stavebné úpravy hrobového miesta môže nájomca hrobového miesta len na základe povolenia prevádzkovateľa pohrebiska, pričom za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie alebo oprava obruby, osadenie alebo oprava pomníka (t.j. náhrobného kameňa), náhrobnej dosky (platne) hrobového miesta, vybudovanie alebo oprava urnovej schránky, vybudovanie alebo oprava hrobky. Stavebné úpravy je nájomca povinný nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska pred ich uskutočnením a je povinný prevádzkovateľovi pohrebiska nahlásiť aj ich skončenie.

Obec Lipovec zabezpečuje aj starostlivosť o vojnové hroby a pamätníky v zmysle  §4 ods. 1  zákona 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.

Pamätníky obce Lipovec:

K najrozšírenejším pietnym miestam 20. storočia na Slovensku patria pamätníky Slovenského národného povstania (SNP). Pripomínajú odvahu tých, ktorí sa do Povstania zapojili a sú venované pamiatke obetí. V katastri obce Lipovec sú tri pamätníky SNP a obetí druhej svetovej vojny a jedna pamätná tabuľa.

Pamätník na vrchu Panošiná bol vybudovaný ako jeden z prvých v Turci. Slávnosť jeho odhalenia sa konala dňa 13.6.1948. Dal  ho postaviť pán Ernest Lamoš Beňovský, na počesť neznámeho bojovníka, ktorý zahynul v bojoch počas SNP. Stavbu realizoval staviteľ Ladislav Veserle za pomoci občanov Lipovca. Výstup k pamätníku každoročne organizuje obec Lipovec a KST Lipovec. Panošiná je kopec v Krivánskej Malej Fatre, vysoký 1022 m n. m.

Pamätník na počesť hrdinskej obce Lipovec bol odhalený 12.9.1964 v parku na okraji obce Lipovec a je venovaný pamiatke vypálenia obce dňa 5.9.1944, pričom zhorelo 39 obytných domov a 35 hospodárskych stavív. V roku 1979 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Pamätník na miestnom cintoríne, kde je pochovaných 30 známych a 41 neznámych bojovníkov, ktorí padli v SNP v obci. SNP sa z obce zúčastnilo 26 obyvateľov. Povstalci z Lipovca boli počas SNP príslušníkmi 1. čs. armády a 1. čs. armádneho zboru, ako partizáni sa angažovali traja občania, z ktorých bol najznámejším Róbert Lamoš – Kršké.

Pamätná tabuľa na budove bývalého MNV (dnes sobášna miestnosť obce) : je z roku 1974 a pripomína mená 13 tich občanov, ktorí boli usmrtení počas SNP a II. svetovej vojny.

Dňa 6.9.1944 boli v oblasti nad jazierkom Široká fašistami zastrelení Róbert Lamoš Kršké, Ján Lamoš Feré- Pavké, Jozef Vydra a František Lamoš Ondrušovič, ktorým bola pri príležitosti 30. výročia SNP odhalená pamätná tabuľa v oblasti jazierka Široká. Dnes sa tu nachádzajú len  kamenné pozostatky.