Ochrana ovzdušia vôd a zvierat

Obec na úseku životného prostredia v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje ochranu životného prostredia,

v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,

v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku štátnej vodnej správy vystupuje ako orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny, vykonáva štátnu správu vo veciach odpadového hospodárstva,

v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti ochrany ovzdušia, v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku ochrany pred povodňami, vykonáva štátnu správu na úseku rybárstva.