Divadelný súbor

Z HISTÓRIE DIVADLA NA LIPOVCI
Rok 1933

Prvými iniciátormi ochotníckeho divadla v obci Lipovec boli miestni hasiči. V roku 1933 sa za réžie Elemíra Mórica odohrali dve divadelné hry s názvami V chumelici a Diabol v raji manželskom
Prvá premiéra bola 16.4.1933 a od tohto obdobia bolo ochotnícke divadlo neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života v obci. Divadelné hry sa nacvičovali k Veľkonočným a Vianočným sviatkom, kultúrny život obidvoch obcí za Váhom sa zbližoval tým, že divadelné hry sa hrali striedavo v Lipovci a Turčianskych Kľačanoch. Prvé a ostatné ďalšie predstavenia sa odohrali v škole, zostava javiska bola rozoberateľná . Z financií za prvé predstavenie sa nadobudlo javisko, plátno na javisko a opona. Čistý zisk zostal skromných 98,- Kčs.
V roku 1935 začal pri ochotníckom divadle režijne pracovať učiteľ Adam Struhárik, ktorý nacvičil hru Filozof a v roku 1936 Šuster u Verpánku. V roku 1937 Maruška a dvanásť mesiačikov a Márnotratný syn. V roku 1940 nacvičila pani učiteľka Lichnerová hru Zlatá priadka.
V roku 1941 režíroval Elemír Móric hru s názvom Paľko sirota.
V roku 1942 a ďalších 20 rokov, až do roku 1962 (čiže plných 20 rokov) pôsobil režijne Jozef Greisíger. Naštudoval hry s názvami Jožko Púčik a jeho kariéra a Mrcha nátura.
V roku 1943 sa na réžiu podujal Ernest Lamoš Beňovský, ktorý nacvičil hry Dráma na gazdovstve, Strídža s pod hája a Lekvárová nevesta.
Hoci 5. septembra 1944 bola obec počas SNP fašistami vypálená, v divadelnej tradícii sa pokračovalo v budove školy, ktorá zničená nebola.
Počas Vianoc v roku 1945 boli odohrané divadelné hry Slovenská sirota a Na letovisku , za réžie učiteľa Júliusa Jarkovského.
V 50-tich rokoch sa divadelný súbor presunul zo školy do domu p. Fraštackého, ktorý mal v prenájme budovu Miestneho národného výboru v Lipovci a neskôr ju odkúpil p. Alexander Lamoš Buriše. Za réžie Jozefa Greisígera a Ernesta Lamoša Beňovského sa hrali až do roku 1962 tieto hry : Matka, Kamenný chodníček, Jabloň, Šarišské čudo, Lekvárová nevesta, Morálka pani Dulskej, Mlyny, Surovô drevo, Dve Marienky, Kubo, Hrob lásky, Bačova žena, Vojnárka, Pyšná Páva, Auto, Ženský zákon, Podpaľačova dcéra, Uľka a Kuchárka.
V roku 1970 sa kultúrny život v Lipovci presunul do terajšieho kultúrneho domu, keď bola v priestoroch bývalej závodnej jedálne Váhostavu zriadená sála KD, v ktorej pribudlo javisko s patričným vybavením. Týmto sa divadelníkom zlepšili podmienky na účinkovanie ochotníckeho divadla.
Miestny národný výbor v tomto čase zriadil v obci Osvetovú besedu, ktorej správcom sa stal Ivan Rusnák. V roku 1970 sa podujal nacvičiť divadelnú hru Bacúchovie dvor a jeho manželka Marta Rusnáková nacvičila v roku 1973 hru Dve Marienky.
Po odsťahovaní rodiny Rusnákovej do Vrútok sa v roku 1977 stala vedúcou Osvetovej besedy Oľga Figurová, ktorá na výzvu MNV zaktivizovala divadelný život v obci. Po viacročnej prestávke znovu založila divadelný súbor z radov mládeže, ktorý až do roku 2003 pracoval pod jej vedením. V roku 1977 boli prvými mládežníkmi čo stáli na doskách, ktoré znamenajú svet títo ochotníci : Ľubomír Furiel, Jaroslava Lamošová Hoďuríke, Helena Kordová, Emília Bečáková, Vlastimil Lamoš Ďuričke, František Syrový ml., Jozef Lamoš Jelenčík ml. , Magdaléna Pavlíková. Predstavili sa v divadelnej hre Kuchárky z Ovsenného, ktorej premiéra bola súťažným predstavením za účasti výberovej poroty. Tá z 26-tich účastníkov vybrala náš súbor reprezentovať obec Lipovec do okresnej súťaže konanej v obci Belá. Obsadili sme štvrté miesto, avšak už postup do okresnej súťaže znamenal pre divadelný súbor veľký úspech a od tohto obdobia sme sa pravidelne zúčastňovali okresných divadelných súťaží.
Od roku 1977 sa rozvinula naša spolupráca s Okresným osvetovým strediskom v Martine, čo prispelo ku skvalitneniu našej činnosti a k dosahovaniu úspechov. Aktívnu pomoc nám poskytovala metodička pre divadlo Magdaléna Vašková, ktorá nám sprostredkovala odbornú spoluprácu s hercami Divadla SNP v Martine. Neskôr nám túto pomoc poskytovala riaditeľka Okresného osvetového strediska a metodička pre divadlo dospelých Mgr. Vlasta Kunovská. Spolupráca nášho divadelného súboru s hercami Martinského divadla spočívala v režijnom naštudovaní niektorých divadelných hier, čo malo za následok zvýšenie umeleckej úrovne jednotlivých predstavení. Réžijne s nami spolupracovali : Ján Blanský, Štefan Mišovič, Martin Kolesár, Branislav Matuščin a Milan Fiabane zo Žiliny. Divadelné premiéry nášho súboru mali úspech u divákov a boli vždy reprízované.
Pohostinne vystupujeme tradične vždy v susedných Turčianskych Kľačanoch a taktiež v obciach a mestách okresu Martin ( Krpeľany, Podhradie, Šútovo, Turčianska Štiavnička, Sklabiňa, Dražkovce, Čepčín, Diviaky, Turčianske Teplice, Kláštor pod Znievom, Strečno, Martin, Vrútky, Valča, Belá, Žabokreky)
Na okresných súťažiach v obci Belá sme trikrát získali prvé miesta s právom reprezentovať okres Martin na krajských súťažiach v Staškove a dva krát v Námestove. Boli to hry S brokovnicou na manžela , Strašne ošemetná situácia a Páva. Na okresných a krajských súťažiach nám boli udelené ceny za najlepšie mužské a ženské herecké výkony. Oľge Figurovej bola udelená cena za réžiu hry Bacúchovie dvor
V roku 1986 bol v Lipovci založený detský divadelný súbor, ktorý bol na ONV- odbor kultúry v Martine zaregistrovaný pod názvom ISKRA. Tento súbor pracoval pod režijným vedením Marty Rusnákovej až do roku 1993. Na oslavu 60-tich rokov divadla v obci v roku 1993 režijne naštudovala s oboma divadelnými súbormi hru Kubo. Táto hra reprízovaná nebola, pretože vo februári 1994 Marta Rusnáková ako 49 ročná zomrela.
V roku 1995 začala s mládežníkmi režijne pracovať učiteľka, Alexandra Vozárová a v apríli 1996 odohrali hru Malá bosorka. Zúčastnili sa na okresnej súťaži detských divadelných súborov v Martine, na ktorej Alexandre Vozárovej udelili diplom za režijno-pedagogickú prácu. Potom činnosť detského divadelného súboru zanikla z dôvodu ochorenia uvedenej režisérky.
Detský divadelný súbor sa od svojho vzniku zúčastňoval okresných súťaží, ktoré sa konali v ZK ROH ČSD vo Vrútkach, v dnešnom Katolíckom kultúrnom dome. Dosahoval veľmi dobré výsledky, získal niekoľko ocenení. Prvé miesto získal s hrou Zlatý kľúčik a tretie miesta obsadil s hrami Pionierske leto a ČIN-ČIN. Ceny za režijno-pedagogickú prácu získali Marta Rusnáková a Alexandra Vozárová.
Pri príležitosti 60 – teho výročia založenia Divadelného súboru v Lipovci, okresný výbor Združenia divadelných ochotníkov Slovenska udelil dňa 15.11.1993 Oľge Figurovej a Marte Rusnákovej „ Čestné uznanie “ so zápisom do Pamätnej knihy ZDOS-u, za dlhoročnú tvorivú prácu pri organizovaní divadla v Lipovci.
Okresný výbor Združenia divadelných ochotníkov Slovenska (ZDOS) udelil Miroslavovi Šovčíkovi na Scénickej žatve v Martine, pri príležitosti jeho životného jubilea „ Čestné uznanie “ so zápisom do pamätnej knihy, za 40 ročnú prácu herca v ochotníckom divadle vo Vrútkach a v obci Lipovec,

 

ZOZNAM DIVADELNÝCH HIER
ODOHRANÝCH DIVADELNÝM SÚBOROM V LIPOVCI
ZA 70 ROKOV JEHO ÚČINKOVANIA
( 1933 – 2003 )

1933 V chumelici, réžia: Elemír Móric
1934 Diabol v raji manželskom, réžia: Elemír Móric
1935 Filozof , réžia: Adam Struhárik
1936 Šuster u Verpánku, réžia: Adam Struhárik
1937 Maruška a 12 mesiačikov, réžia: Adam Struhárik
1938 Márnotratný syn, réžiia: Adam Struhárik
1940 Zlatá priadka, réžia: uč. Lichnerová
1941 Paľko sirota, réžia: Elemír Móric
1942 Jožko Púčik a jeho kariéra, réžia: Jozef Gresíger, Mrcha nátura, réžia: Ernest Lamoš Beňovský
1943 Dráma na gazdovstve, réžia: Ernest Lamoš Beňovský, Strídža s podhája, réžia: Ernest Lamoš Beňovský
1945 Slovenská sirota, réžia: uč. Július Jarkovský, Na letovisku, réžia: uč. Július Jarkovský
1946 Lekvárová nevesta, réžia: Ernest Lamoš Beňovský, Matka, réžia: Jozef Greisíger
1948 Kamenný chodníček, réžia: Jozef Greisíger, Jabloň, réžia: Jozef Greisíger
1949 Šarišské čudo, réžia: Jozef Greisíger
1950 Morálka pani Dulskej, réžia: Jozef Greisíger, Mlyny, réžia: Jozef Greisíger
1951 Surovô drevo, réžia: Jozef Greisíger, Dve Marienky, réžia: Jozef Greisíger
1952 Kubo, réžia: Jozef Greisíger
1953 Hrob Lásky, réžia: Jozef Greisíger
1954 Bačova žena, réžia: Jozef Greisíger
1955 Vojnárka, réžia: Jozef Greisíger
1956 Pyšná páva, réžia : Jozef Greisíger
1957 Auto, réžia : Jozef Greisíger
1958 Ženský zákon, réžia : Jozef Greisíger
1959 Podpaľačova dcéra, réžia: Jozef Greisíger
1960 Uľka, réžia : Jozef Greisíger
1962 Kuchárka, réžia : Jozef Greisíger
1970 Bacúchovie dvor, réžia : Ivan Rusnák
1971 estráda: Čo s načatým večerom, réžia : Ivan Rusnák
1973 Dve Marienky, réžia : Marta Rusnáková
1977/1978 Kuchárka z ovsenného, réžia : Oľga Figurová a Magda Vašková-metodička Okresného osvetového strediska v Martine
1979 Košieľka, réžia : Ján Blanský – herec z DSNP v Martine
1980 Drotár, réžia : Ján Blanský
1981 S brokovnicou na manžela, réžia: Milan Fabiane – Žilina
1983 Ženský zákon, réžia: Oľga Figurová a Magda Vašková
1984 Teta na zjedenie, réžia: Oľga Figurová a Matúš Olha
1984 Silvestrovská estráda, réžia : Oľga Figurová
1985 S brokovnicou na manžela, réžia : Oľga Figurová
1986 Uzol, réžia : Martin Kolesár, herec
1987 Klbko, réžia: Milan Fabiane-Žilina a Pionierske leto, réžia : Marta Rusnáková
1988 ČIN-ČIN, réžia : Marta Rusnáková a Beata Felcmanová , Pochôdzkové divadlo, réžia : Oľga Figurová
1989 Strašne ošemetná situácia, réžia: Štefan Mišovič-herec DSNP Martin, Zlatý kľúčik, réžia : Marta Rusnáková
1990 O princeznej, ktorá sa nevedela hrať, réžia: Marta Rusnáková
1991 Čert a Šuster, réžia: Marta Rusnáková
1992 Snehová kráľovná, réžia: Marta Rusnáková
1993 Kubo, réžia: Marta Rusnáková
1996 Malá bosorka, réžia: Alexandra Vozárová uč.
1996 Páva, réžia: Oľga Figurová
1997 Púťové divadlo, réžia: Oľga Figurová
1998 Bacúchovie dvor, réžia: Oľga Figurová
1999 Archa tisícročia, réžia: Oľga Figurová
2000 Na zdravie, réžia: Branislav Matuščin-herec
2001 Letory, réžia: Branislav Matuščin
2003 S brokovnicou na manžela, réžia: Oľga Figurová

ZOZNAM HIER
DETSKÉHO DIVADELNÉHO SÚBORU ODOHRANÝCH V ROKOCH 1986 – 1996

– Pionierske leto,
– Čin – čin,
– Zlatý kľúčik,
– O princeznej, ktorá sa nevedela hrať,
– Čert a Šuster,
– Snehová kráľovná,
– Malá bosorka.

REKAPITULÁCIA: Od roku 1933 do roku 2003 odohral divadelný súbor v Lipovci :
60 predstavení
z toho:
51 divadelných hier dospelých
7 detských divadelných hier
2 estrádne vystúpenia

Divadelný súbor ďalej účinkoval :
– v pochôdzkovom divadle MS- celkom 11 zastavení,
– v púťovom divadle MT- celkom 7 zastavení,
– archa milénia 2000,
– erb obce – scénka „Melóny“ ,
– fašiangové pochôdzky obcou v maskách,
– pochovávanie basy (ceremoniál),
– oslavy prijatia názvu ochotníckeho divadelného súboru ZA VÁHOM

Ocenenia ochotníckeho divadla v Lipovci:

Rok 2003 – Na Scénickej žatve v Martine, pri príležitosti osláv 70-tich rokov ochotníckeho divadla v Lipovci bola generálnym riaditeľom Národného osvetového centra v Bratislave PhDr. Jánom Tazberíkom, Csc. udelená Divadelnému súboru ZA VÁHOM „Medaila Daniela Gabriela Licharda“ spolu s „Ďakovným listom“ za dlhoročné a mnohostranné obohacovanie divadla na Slovensku,

Bývalí herci ochotníckeho divadla v Lipovci, v rokoch 1933-1973.

Spomienka patrí tým, ktorí stáli pri zrode divadla v Lipovci v roku 1933 a mnohí z nich už nie sú medzi nami, ale aj tým, ktorí ochotnícky ako herci pôsobili až do roku 1973.
Boli to :

Anna Capková, Alexander Capko, Ľudovít Ševčík, Eugen Hošoff, Viktor Wicha, Emil Lamoš Belohlávke, Ján Capko, Elo Móric, Marta Lamošová Kostanke, Zuzana Vydrová, Jozef Hajtmanský, Jolana Lamošová Belohlávke, Alžbeta Lamošová Kostánke, Elena Lamošová Hoďuríke, Ernest Lamoš Beňovský, Ján Lamoš Hoďuríke, Jozef Lamoš Belohlávke, Margita Capková, Elena Lamošová st., Elena Lamošová ml., Valéria Lamošová, Emília Slovíková, Emília Kopasová, Irena Lamošová Kostánke, Teofil Lamoš, Terézia Lamošová, Bartolomej Lamoš, Valéria Halušková, Libuša Veterníková, Emília Jankovičová, Miloslav Lamoš, Štefan Lamoš, Ester Kytasová, Jaroslav Lamoš, Marta Rusnáková, Ĺubomír Lamoš, Rudolf Lamoš, Miroslav Greisíger, Mária Ďurmanová, Anna Bobeková, Ján Klein, Milan Slezák, Jaroslav Lamoš Ondruše, Mária Milancová, Margita Ľudviková, Aurel Milanec, Soňa Milancová, Elena Lamošová Jelenčíke, Alena Hajtmanská, Jozef Figura, Slavomír Lamoš, Libuša Syrová, Mária Kordová, Božena Knošková, Jozef Lamoš Jelenčíke, Pavol Lamoš, Jozef Minda, Eva Mindová, Marta Madová, Miloš Korda, Vojtech Mada, Ján Ďurman, Zdenka Kellerová, Valika Lamošová, Vlasta Kevická, Daniel Paulovič, Ľudmila Paulovičová, Helena Vráblová, Božena Lamošová Dugle, Ján Blaho, Viliam Lamoš Hoďuríke, Ilona Lamošová Buriše.

 

Zoznam účinkujúcich v rokoch 1977 až 2003

Emília Bečáková, Vlasto Lamoš Dúríčke, Jozef Lamoš Jelenčike ml., Hela Kordová, Slávka Lamošová Hoďuríke, Ľubomír Furiel, František Syrový ml., Jozef Vrábel, Eva Mindová, Helena Lamošová Jelenčíke, Vojtech Lenčeš, Ernest Birvoň, Miroslav Hajzoch, Lýdia Figurová, Horst Hogh, Marián Horský, František Capek, Dušan Lamoš Knoške, Peter Kašík, Ľubo Porubec, Libor Lamoš, Ilonka Lamošová Buriše, Jana Matejbusová, Emil Lamoš Golonka, Peter Kraus, Miroslav Šovčík, Jana Kašíková, Oleg Lamoš, Ingrid Greisígerová, Jozef Figura ml., Miloš Syrový, Edita Hromadová, Danka Budínska, Ivan Rusnák, Miroslav Pančuha, Gabriela Lutišanová, Jana Nováková, Ivan Hajtmanský, Robert Petraško, Henrich Lamoš, Renáta Plavecká, Adriana Podhorská, Milota Lamošová, Anna Furielová, Ľudmila Paulovičová, Oľga Figurová, Alexandra Pitková, Juraj Vidiečan, Magdaléna Vidiečanová, Anton Drábik, Jozef Figura st., Jozef Muráň, Božena Muráňová, Jaroslava Lamošová Hoďuríke st.

Zoznam účinkujúcich
v Detskom divadelnom súbore v rokoch 1986 až 1996

Iveta Rusnáková, Miroslav Rusnák, Lenka Plavecká, Renata Plavecká ml., Adriana Sporková, Dana Valocká, Zdeno Hric, Mária Ševčíková, Jana Gombarská, Roman Sporka, Dana Lamošová, Jozef Kičmer ml., Jozef Muráň ml., Martin Muráň, Ivan Budzel, Mária Gábelová, Iva Lamošová, Jana Potašová, Iveta Čičková, Ján Kapala, Dalibor Berko, Martin Krško, Tomáš Hogh, Miroslav Gábel, Richard Hromada, Pavol Lamoš, Mariana Bodišová, Henrich Lamoš, Stanislav Keller, Mário Lamoš, Alena Čičková, Ľubomír Žifčák, Ivan Hajtmanský, Miroslav Pančuha, Božena Šalagová, Pavlína Brodnianská, Radoslav Dibala, Jozef Vozár, Ivan Slezák, Martin Vydra, Pavol Lutišan, Miroslava Pivková, Jaroslava Lamošová, Martina Gombarská, Eva Poništová, Matej Frančák, Zuzana Chromcová, Mária Kellerová, Licia Brisudová, Ladislava Trabalíková, Michaela Ertlová, Marian Frančák, Marian Dibala, Roman Bystričan, Lenka Trabalíková, Jana Navrátilová, Tomáš Lutišan, Martina Ertlová, Táňa Lamošová, Alena Bobeková ml., Nina Kordová, Igor Pápaj.

Technická spolupráca:
Magdaléna Trabalíková, Marta Madová, Mária Lenčešová, Zlatica Cisáriková, František Hric, Ján Gábel, Nadežda Frančáková, Matej Frančák, Boris Milanec, Branislav Lamoš, Milan Furiel, Pavol Klein, Michal Lamoš Kostanke, Ján Lamoš Prindeše, Viliam Lamoš Hoďuríke ml., Daniela Budínska st., Marta Rusnáková, Beáta Felcmanová, Alexandra Vozárová, Vladimír Malík.

 

Spracovala : Oľga Figurová

november 2003