Komisia ochrany verejného poriadku

Zloženie komisie:
Predseda: Ing. Dušan Ertl
Členovia: Mgr. Stanislav Buvala, Mgr. Alena Dibalová,  Marián Lamoš,  Emil Ľudvik,  

Činnosť a úlohy:
– plní úlohy na úseku ochrany verejného poriadku, ktoré súvisia s ochranou života, zdravia a
majetku obyvateľov obce,
– vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, jeho zmenám a čerpaniu v rámci svojej pôsobnosti,
– na úseku zlepšovania verejného poriadku v obci vykonáva preventívnu a kontrolnú činnosť,
ktorá spočíva v monitorovaní a vyhodnocovaní bezpečnostnej situácie,
– na úseku preventívnych úloh organizuje a zabezpečuje prednášky a besedy pre obyvateľov
obce, hlavne však pre dorastajúcu mládež, ktoré sú zamerané na aktuálne problémy
(kriminalita mládeže, boj proti alkoholizmu, toxikománii, dopravná výchova, a pod.)
– analyzuje stav, sleduje legislatívu a najnovšie trendy v oblasti svojej pôsobnosti, na základe
čoho predkladá podnetné návrhy obecnému zastupiteľstvu a starostke obce,
– sleduje stav ochrany verejného poriadku na verejných priestranstvách, pri športových
a kultúrno-spoločenských podujatiach v rámci prijatých VZN obce v oblasti svojej
pôsobnosti,
– spolupracuje pri tvorbe a novelizácii VZN obce, vnútorných noriem a smerníc v oblasti
svojej pôsobnosti, za účelom zlepšenia stavu verejného poriadku v obci,
– podáva návrhy a zaujíma stanoviská k materiálom predloženým na rokovanie obecného
zastupiteľstva, či dané materiály rešpektujú a zohľadňujú všeobecný záujem zlepšovania
verejného poriadku v obci,
– kontroluje čistotu obce, nepovolené skládky domového odpadu, ochranu zelene a pod.
– vykonáva kontrolu dodržiavania verejného poriadku v reštauračných zariadeniach na území
obce, hlavne v oblasti dodržiavania prevádzkového času a úzko spolupracuje s obecným
zastupiteľstvom a starostkou obce pri priestupkovom konaní v rámci svojej pôsobnosti.
– pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci a zavádzaní preventívnych opatrení komisia
spolupracuje s príslušným Obvodným oddelením Policajného zboru Slovenskej republiky
a inými subjektmi určenými k zabezpečovaniu ochrany verejného poriadku (obecná
a mestská polícia)
– v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.
Obsahová náplň činnosti komisie sa realizuje prostredníctvom pracovného plánu zasadnutí,
s aktuálnym programom zostaveným pre rokovanie za príslušnú oblasť svojej pôsobnosti.


Všetky dokumenty komisie ochrany verejného poriadku

Vyhľadávať v zobrazenom obsahu