Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zloženie komisie:
Predseda: JUDr. et PhDr. Katarína Chrenová
Členovia: Mgr. Stanislav Buvala, Mgr. Alena Dibalová, Ing. Dušan Ertl, Emil Ľudvík  

Činnosť a úlohy:

Kompetencie a pôsobnosť komisie: /vymedzuje ich Ústavný zákon/ ide najmä o:

-prijímanie Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára (ďalej ako „oznámenie“) podľa článku 7, ods. 1 ústavného zákona, pričom oznámenie sa podáva na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 ústavného zákona;

-zverejňovanie oznámenia podľa predchádzajúceho bodu na webovom sídle (resp. internetovej stránke obce), a to spôsobom a v rozsahu vyplývajúcom z ústavného zákona (zohľadňujúc obmedzenia vyplývajúce z článku 7, ods. 8 až 10 ústavného zákona);

-v prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti skutočností uvedených v prijatom oznámení požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie;

-pokiaľ komisia nebude nepovažovať podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnená dať podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu

-poskytovanie informácií o oznámení každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám

;vykonávanie ďalšej činnosti zverenej do kompetencie komisie v zmysle ústavného zákona

-podávať podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného predpisu na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,

Spôsob podávania oznámenia :

Písomne na adresu:

Obec Lipovec- Obecný úrad Lipovec

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Hrabiny č.290

03861 Lipovec, pošta Vrútky

Oznámenie je verejný funkcionár /starosta/ povinný podať písomne do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok (článok 7, ods. 1 ústavného zákona).


Všetky dokumenty komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Vyhľadávať v zobrazenom obsahu