Životné prostredie

Obec na úseku životného prostredia v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje ochranu životného prostredia,

v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,

v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku štátnej vodnej správy vystupuje ako orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny, vykonáva štátnu správu vo veciach odpadového hospodárstva,

v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti ochrany ovzdušia, v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku ochrany pred povodňami, vykonáva štátnu správu na úseku rybárstva.

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Zimná a letná údržba

V zimnom období vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby odhŕňania snehu. Z roka na rok nám pribúdajú odparkované autá, ktoré obmedzujú nielen vykonávanie zimnej údržby ciest, ale najmä ostatných občanov či už idúcich pešo alebo v automobiloch. Automobily je potrebné parkovať v garážach, vo svojich dvoroch, na vyhradených parkovacích miestach tak, aby neprekážali v pohybe na miestnych komunikáciách v zimnom období.

Vyhľadávať v zobrazenom obsahu