NÁVRH VZN č. 1/2024

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 13.03.2024