sobota 1. augusta 2015

Materská škola

ORGANIZAČNÉ A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE MATERSKEJ ŠKOLY V LIPOVCI

1. Charakteristika MŠ:
Materská škola v Lipovci je jednotriedna, vekové zloženie detí je od 3 do 6 rokov veku dieťaťa.

2. Základné podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:
Pred prijatím dieťaťa do materskej školy je dôležité, aby malo osvojené základné hygienické návyky a malo by ovládať základy stolovania. Znamená to , že dieťa už nepoužíva plienky a malo by vedieť samé jesť lyžicou. Po dohovore s riaditeľkou, prípadne učiteľkou materskej školy je možné prijať aj dieťa, ktoré tieto návyky osvojené nemá.

3. Prevádzková doba v MŠ:
06:30 až 16:00 hod
Upozornenie pre rodičov !
Odhlasovanie dieťaťa zo stravy je do 07:00 hod a to prostredníctvom osobného kontaktu, zápisom do zošita, alebo telefonicky na čísle: 043/4 284 559.

4. Rozpis denných činností :

06:30 - 08:00
- otvorenie MŠ, príchody detí;
- hry a hrové činnosti podľa predstáv detí;
- ranný kruh (diskusia s deťmi, navrhovanie denných aktivít).
- pohybové a relaxačné cvičenia
08:00 - 08:30 Osobná hygiena, desiata.
08:30
- Edukačné aktivity (zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej a iných oblastí);
- pobyt vonku (školský dvor, vychádzka).
11:00
- osobná hygiena, obed;
- čistenie zubov;
- odpočinok
14:00
- pohybové a relaxačné cvičenia;
- osobná hygiena;
- olovrant
14:30 Hry a hrové činnosti (individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmerňované, jazykové chvíľky, edukačné aktivity, hodnotenie dňa).

  5. Akcie konané v materskej škole počas školského roka 2011/2012

1) Junior klub- Centrum voľného času Martin: Spoločensko- vedná výchova: “Zahrajte sa s nami“
(návšteva kina Strojár, dopravná výchova Benice, tvorivé dielne, návšteva astronomickej  pozorovateľne, exkurzia tlačiarne, výlet do prírody za koníkmi)

2) Súkromná základná umelecká škola Maši Haľamovej- Martin, Ľadoveň
( tanečný- pohybový krúžok, výtvarný- pracovný krúžok)

3) Súkromná základná umelecká škola Dotyk- Ružomberok
(príležitostné akcie, krúžok anglického jazyka, Lego krúžok)

4) Súkromné centrum voľného času D. Michaelliho Martin
(rozvoj grafomotoriky, kultúra grafického prejavu)

5) Základná škola Turčianske Kľačany

6) Akcie MŠ- zdobenie tekvíc, Mikulášska a Vianočná besiedka, besiedka ku Dňu matiek a rozlúčka s predškolákmi.

MDD Z príležitosti MDD v rámci týždňa „Detských radostí" nechýbajú hry, zábava a súťaže    pre deti spojené s detskou diskotékou na terase MŠ. K občerstveniu prispievajú aj rodičia, tortu nám pripraví pani kuchárka v spolupráci s vedúcou ŠSZ.


6. Poplatky v Materskej škole:

a) prevádzkový poplatok v MŠ predstavuje čiastku 3.31 € a darovací poplatok čiastku 3,50 €. Tieto poplatky uhrádza rodič najneskôr do konca predchádzajúceho mesiaca v bežnom roku. Platby prijíma riaditeľka MŠ, učiteľka MŠ a vedúca ŠSZ
b) poplatok za stravu
Stravná jednotka na jeden deň pobytu dieťaťa v materskej škole predstavuje čiastku 1.13 €. V nej je zahrnuté podávanie desiaty, obeda a olovrantu. Rodič uhrádza tento poplatok obdobným spôsobom ako vyššie uvedený prevádzkový a darovací poplatok. Preplatky, ktoré vzniknú z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti dieťaťa v MŠ, odpočíta vedúca ŠSZ s poplatku hradeného rodičom o dva mesiace neskôr, t.j. napr. preplatok z januára odpočíta z marcovej platby
c) ostatné poplatky
Na začiatku príslušného školského roka platí rodič za každé dieťa poplatok v prospech ZRPŠ vo výške 10.00 €.

7. Adresa Materskej školy a kontaktné údaje:
Materská škola Lipovec, Hrabiny 290, 038 61 Vrútky
Telefón : 043/4 284 559

8. Pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci MŠ:
Blažena Rosenbergová, riaditeľka MŠ
Bc. Alexandra Hanková, učiteľka MŠ
Dana Sopociová, prevádzkový zamestnanec

9. Zamestnanci Školského stravovacieho zariadenia pri MŠ:
Edita Hromadová, vedúca ŠSZ
Iveta Bajanová, kuchárka
Mariana Bodišová, kuchárka

 

Počasie

Obec Lipovec

Jasno
  • Jasno
  • Teplota: 21 °C
  • Vietor: Premenná, 3.7 km/h
  • Tlak: 1017 hPa
  • Rel. vlhkosť: 53 %
  • Viditeľnost: 10 km
  • Východ slnka: 05:16
  • Západ slnka: 20:28
Hlásenie zo dňa:
So, 08/01/2015 - 20:00