Dodatok č. 1 k Zmluve o vecnom bremene č. LIP/2020/00373-001463 prípojka NN pre IBV Lipovec Hájik

Dátum zverejnenia: 17.12.2020