Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na dodávku potravín do ŠJ, T-613 s.r.o-. Prievidza

Dátum zverejnenia: 20.07.2020