Posvätenie novopostaveného kríža

Dňa 29.10. 2023, v nedeľu, o 15.00 hodine bol  na miestnom cintoríne, na mieste odpočinku našich najdrahších, pod záštitou Obce Lipovec- Komisie na podporu komunikácie a inklúzie občanov a ZPOZ Človek k človeku odhalený a požehnaný nový centrálny kríž. Ekumenickú slávnosť viedli a kríž požehnali  za prítomnosti takmer 70 veriacich predstavitelia dvoch cirkví, a to pán Mgr. Martin Škarupa evanjelický a. v. zborový farár ECAV Sučany a farár rímskokatolíckej cirkvi Vrútky pán Mgr. Jaroslav Dekan. Úžasný rámec  nedeľnej posviacky vytvorilo aj počasie, keď priestor cintorína v okolí kríža bol ožiarený slnkom. V úvode slávnostného požehnania zazneli slová básnika v podaní pani Jaroslavy Révusovej, potom sa slova ujala pani starostka obce Ing. Dana Petrášková s emotívnym príhovorom. Slávnostný rámec umocnili aj  piesne, ktoré precítene zaspievali členovia oboch cirkevných spevokolov. Zazneli napríklad piesne Kríž je znakom spásy, Vďaka za tvoj kríž, pri ktorých spevákov na gitare sprevádzala pani farárka Mgr. Eva Škarupová. V závere slávnostnej posviacky vyslovila predsedníčka komisie pre inklúziu JUDr. et PhDr. Katarína Chrenová veľké ďakujem všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí prispeli k realizácii tohto pekného pietneho miesta ako i nádej, že kríž bude ochraňovať obec a jej obyvateľov, upevní vieru, dodá silu konať dobro a bude slúžiť k úcte a tichej modlitbe pre každého, kto sa pri ňom zastaví.  Následne odovzdali Mgr. Alena Dibalová a Ing. Dušan Ertl obom pánom farárom a všetkým účinkujúcim symbolické srdiečka ako pripomienku tejto udalosti.