Spoločná brigáda s klientami DSS Méta Lipovec

Európska charta základných práv v článku 26 uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote. Obec Lipovec, Komisia pre podporu komunikácie a inklúzie občanov plne akceptuje túto chartu a okrem iného si kladie za cieľ zvyšovať vzájomné porozumenie ľudí s a bez zdravotného postihnutia a prezentovať pozitívny obraz týchto ľudí v obci Lipovec a v spoločnosti ako takej. V dňoch 27. a 28. 4. 2023 naši 9 spoluobyvatelia z DSS- Méta Lipovec opäť dokázali, že sa vedia plnohodnotne začleniť do spoločnosti a byť nápomocní  obci aj v tom, aby bola naša obec ešte krajšou a čistejšou najmä teraz, keď sa blíži máj – mesiac lásky, energie a zrodu nového života.  Patrí im veľké ďakujem, rovnako aj vychovávateľom Katke Murínovej, Lucke Vanekovej a aj  naším pomocníkom Ing. Jankovi Ondríkovi, Ing. Dáške Ferjenčíkovej a Anne a Ľubošovi Furielovcom . / fotodokumentácia je vyhotovená a zverejnená so súhlasom DSS- Méta/

 JUDr. et PhDr. Chrenová – predseda komisie