Základné údaje a pokyny pre stravníkov

Dátum zverejnenia: 13.04.2024

Podľa zákona č.245/2008 Z.z. (školský zákon) §140, školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných ministerstvom školstva, odporúčaných výživových dávok, zásad na zostavovanie jedálnych lístkov, finančných podmienok na nákup potravín. Jedlá a nápoje pre stravníkov sú pripravované podľa vekových skupín stravníkov.

Stravníci

1. Stravníkom v školskej jedálni sa stáva žiak MŠ na základe podania prihlášky (zápisný lístok) na odber stravy, ktorú za neho podáva zákonný zástupca.

2. Stravníkmi sú tiež zamestnanci obecného úradu a materskej školy, prihlásení na odber stravy, ktorí sa stravujú v školskej jedálni. Uhrádzajú poplatok za stravu podľa VZN č. 5/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lipovec.

3. Stravu zo ŠJ odoberajú aj cudzí stravníci a uhrádzajú poplatok za stravu podľa VZN č. 5/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lipovec.

4. Cudzí stravníci si objednávajú stravu na základe zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb.

Prihlásenie, odhlasovanie sa zo stravy a platby

1. Každý stravník, ktorý vyplní prihlášku na stravovanie, je automaticky prihlásený na odber stravy počas celého školského roka.

2. Odhlasovanie zo stravy na daný deň je stravník/zákonný zástupca dieťaťa povinný nahlásiť najneskôr do 07.00 h v daný deň telefonicky/SMS na telefónne číslo: 0917 021 967 alebo osobne v kancelárii vedúcej ŠJ.

3. V prípade neodhlásenia sa zo stravy a neodobratia stravy, stravník/zákonný zástupca uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie.

4. Účet ŠJ pre úhradu preddavkov za stravu je vedený vo VÚB, číslo účtu: IBAN: SK77 0200 0000 0014 6722 4053

5. Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 30.dňa v mesiaci, platbou cez internetbanking.

6. Zamestnanci MŠ a obecného úradu uhrádzajú stravu vopred, najneskôr do 30. dňa v mesiaci, platbou cez internetbanking.

7. Cudzí stravníci uhrádzajú stravu vopred, najneskôr do30. dňa v mesiaci, platbou v hotovosti vedúcej ŠJ.

Email pre komunikáciu (mimo odhlasovania zo stravy!) : jedalen@lipovec.sk.

Poplatok za stravu
V stravnej jednotke je zahrnuté podávanie desiaty, obeda a olovrantu. Jeho úhrada je do 30. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. Rozpis platieb je každý mesiac uverejnený na nástenke v materskej škole – šatni detí.
Preplatky, ktoré vzniknú z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti dieťaťa v MŠ, odpočíta vedúca ŠJ z poplatku hradeného rodičom o dva mesiace neskôr, t.j. napr. preplatok z januára odpočíta z marcovej platby.

Výdaj stravy

1. Výdaj stravy pre stravníkov v školskej jedálni je určený nasledovne:

Deti MŠ:         Desiata – 08:30 h

Obed – 11:00 h

Olovrant – 14:00 h

2. Výdaj stravy pre zamestnancov: 12:00 – 12:30 h

3. Výdaj stravy do obedárov pre cudzích stravníkov v čase: 10:15 – 10:45 h.

Zamestnanci školského stravovacieho zariadenia pri MŠ:
Silvia Kubincová, vedúca školskej jedálne
Ingrid Hinková, hlavná kuchárka