Materská škola

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2017 (kliknite tu pre zobrazenie inštrukcii ohľadom začiatku školského roka)

Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2018/2019  nájdete na internetovej stránke Obce Lipovec  www.lipovec.sk

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % (3 %) z dane z príjmov v prospech neziskovej organizácie SRRZ – RZ pri Materskej škole Lipovec.
Dokumenty si stiahnite na nasleovných linkách:
     2-percenta-ms-lipovec-2018-2019-1.docx                                   vyhlasenie-2019-dp-2018-editovatelne.pdf

1. Charakteristika MŠ:
Materská škola v Lipovci je jednotriedna, vekové zloženie detí je od 3 do 6 rokov veku dieťaťa.

2. Adresa Materskej školy a kontaktné údaje:
Materská škola Lipovec, Hrabiny 290/11, 038 61 Vrútky
Telefón : 043/4 284 559        Mobil: 0917 890 121      e-mail : materska.skola@lipovec.sk

3. Pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci MŠ: 
Mgr. Oľga Šimkovičová, riaditeľka MŠ
Silvia Čížeková, učiteľka MŠ
Dana Sopociová, školníčka

4. Zamestnanci Školského stravovacieho zariadenia pri MŠ:

Edita Hromadová, vedúca školskej jedálne

Ingrid Hinková, hlavná kuchárka

Věra Kucharčíková, kuchárka

5. Prevádzková doba v MŠ:
06:30 - 16:00
Upozornenie pre rodičov!
Odhlasovanie dieťaťa zo stravy je do 07:00 hod a to prostredníctvom osobného kontaktu, zápisom do zošita, alebo telefonicky na čísle: 0917 890 121 alebo 043/4 284 559. 

6. Základné podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:
Pred prijatím dieťaťa do materskej školy je dôležité, aby malo osvojené základné hygienické návyky a malo by ovládať  základy stolovania. Znamená to , že dieťa už nepoužíva plienky a malo by vedieť samé jesť lyžicou.   Po dohovore s  riaditeľkou, prípadne učiteľkou materskej školy je možné prijať aj dieťa, ktoré tieto návyky osvojené  nemá.

7. Poplatky v Materskej škole:
a) prevádzkový poplatok v MŠ predstavuje čiastku 5,00 € a darovací poplatok čiastku 3,50 €. Tieto poplatky uhrádza rodič najneskôr do konca predchádzajúceho mesiaca v bežnom roku. Platby prijíma riaditeľka MŠ, učiteľka MŠ a vedúca ŠSZ
b) poplatok za stravu
Stravná jednotka na jeden deň pobytu dieťaťa v materskej škole predstavuje čiastku 1.27 €. V nej je zahrnuté podávanie desiaty, obeda a olovrantu. Rodič uhrádza tento poplatok obdobným spôsobom ako vyššie uvedený prevádzkový a darovací poplatok. Preplatky, ktoré vzniknú z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti dieťaťa v MŠ, odpočíta vedúca ŠSZ s poplatku hradeného rodičom o dva mesiace neskôr, t.j. napr. preplatok z januára odpočíta z marcovej platby
c) ostatné poplatky

Na začiatku príslušného školského roka platí rodič za každé dieťa poplatok v prospech ZRPŠ vo výške 10 €.

8. Rozpis denných činností:
06:30 - 08:00
- otvorenie MŠ, príchody detí;
- hry a hrové činnosti podľa predstáv detí;
- ranný kruh (diskusia s deťmi, navrhovanie denných aktivít).
- pohybové a relaxačné cvičenia
08:00 - 08:30
- Osobná hygiena, desiata.
08:30
- Edukačné aktivity (zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej a iných oblastí);
- pobyt vonku (školský dvor, vychádzka).
11:00
- osobná hygiena, obed;
- čistenie zubov;
- odpočinok
14:00
- pohybové a relaxačné cvičenia;
- osobná hygiena;
- olovrant
14:30
Hry a hrové činnosti (individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmerňované, jazykové chvíľky, edukačné aktivity, hodnotenie dňa).

 

9. Akcie konané v materskej škole počas školského roka 2014/2015:
1. Súkromná základná umelecká škola Maši Haľamovej- Martin, Ľadoveň ( tanečný- pohybový krúžok, výtvarný- pracovný krúžok)
2. Rozvoj grafomotoriky, kultúra grafického prejavu
3. Základná škola Turčianske Kľačany
4. Akcie MŠ-, besiedka ku Dňu matiek, rozlúčka s predškolákmi, zdobenie tekvíc, Mikulášska a Vianočná besiedka, karneval v triede, vystúpenie na Detskom karnevale v kultúrnom dome. 

Navštívili sme : 

- rezbára v Turčianskom Petre

- bábkové divadlo " Hogo a jeho sladkosti" v Turčianskych Kľačanoch

- Turčiansku knižnicu v Martine - divadielko " O psíčkovi a mačičke" 

-  Pamätník padlých hrdinov na miestnom cintoríne v Lipovci

- Na Deň zeme, spoločne s pani Mgr. Kevickou, Mgr. Žlábkovou a pánom Lamošom sme si pripomenuli ako chrániť prírodu 

- Oravskú priehradu spolu s vyhliadkou na lodi ORAVA

Z príležitosti MDD v rámci týždňa „Detských radostí", sme pre deti pripravili zaujímavé programy:
-  Ukážky prvej pomoci, kde nám to, ako máme prvú  pomoc  poskytnúť prišli ukázať profesionálni pracovníci Okresnej organizácie červeného kríža z Martina,
- Mali sme tu pre deti aj ukážku zásahu našich hasičov z dobrovoľného hasičského zboru v Lipovci, ktorí nám nielen ukázali ako sa hasí požiar, ale prezreli sme si       techniku ktorú používajú a skúsili sme aj striekať hadicou na cieľ. Nie je to naozaj ľahké.
- Počas  týždňa radostí sme boli s deťmi autobusom aj na výlete na Orave, 
- K ostatným akciám patrili aj  zábava a súťaže   pre deti spojené s detskou diskotékou na terase MŠ. K zabezpečeniu všetkých týchto akcií aktívne prispel aj obecný       úrad so svojimi zamestnancami, ako aj  p. starosta.
- Pri príležitosti ukončenia školského roka na záverečnom večierku  a rozlúčke s predškolákmi  p. starosta poďakoval  všetkým pedagogickým a nepedagogickým   pracovníkom materskej školy  za  ich prácu a poprial novým školákom veľa úspechov v ďalšom živote.  K občerstveniu prispeli  aj rodičia.
 

Fotky z jednotlivých akcií postupne dáme na našu novú stránku.  

 

 


Dňa 18.10.2017 sme sa spolu s rodičia, starými rodičmi a deťmi  stretli na jesenných dielňach, kde deti v spolupráci s rodinou z prinesených prírodnín zhotovovali rôzne zvieratká, vyrezávali tekvice, tvorili svetlonosov. Pani  vedúca školskej jedálne spolu s pani kuchárkami pre všetkých...
Dňa 16.10.2017 sa v dopoludňajších hodinách deti z našej materskej školy spolu s pani Mgr.Vlastou Kevickou a pani Mgr.Darinou Žlábkovou zo ZO SZPB Lipovec zúčastnili športového dopoludnia, na ktorom deti súťažili v hode granátom. Ďalej sme sa zastavili pri pamätnej tabuli a pamätníku na počesť...
PRÁCE NAŠICH DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE, SPOLU S RODIČMI V RÁMCI „TVORIVÝCH DIELNÍ“
 
Materská škola Lipovec
Closed group · 3 members
Požiadať o pridanie do uzavretej skupiny MŠ Lipovec
Materská škola v Lipovci je jednotriedna, vekové zloženie detí je od 3 do 6 rokov veku dieťaťa.
 

Pripravujeme

Dátum podujatia:
10.08.2019
Klub slovenských turistov Lipovec aj tento rok usporiadava dňa 10.8.2019 Výstup na vrch Panošiná.  Tešíme sa na Vašu účasť. 
Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie