17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 04.04.2016

Starosta obce Lipovec zvoláva 17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci,ktoré sa uskutoční dňa 6.4.2016 ( streda) v kancelárii starostu so začiatkom o 17.00 hod.
 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Návrh VZN „Číslovanie stavieb a označovanie ulíc v obci Lipovec“
Hospodárenie obce Lipovec za rok 2015 – informácia
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Rôzne
Záver