22. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 12.09.2016

Starosta obce zvoláva 22. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 14.9.2016 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.
 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Prerokovanie návrhu VZN o prevádzkovom poriadku  pohrebiska obce Lipovec
Prerokovanie návrhu úpravy rozpočtu obce
Vyhodnotenie  Dňa obce 2016
Aktualizácia plánu  práce hlavného kontrolóra v II. polroku 2016
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Rôzne
Záver