31. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 19.06.2017

Starosta obce zvoláva 31. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 21.6.2017 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.
 

Program zasadnutia :

1.     Otvorenie

2.     Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

3.     Návrh programu rokovania

4.     Kontrola uznesení

5.     Prerokovanie Návrhu záverečného účtu obce Lipovec za rok 2016

6.     Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017

7.     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017

8.     Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Lipovec

9.     Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Záver