32. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 31.07.2017

 
         Starosta obce zvoláva 32. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 2.8.2017 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.

 

Program zasadnutia :

1.     Otvorenie

2.     Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

3.     Návrh programu rokovania

4.     Kontrola uznesení

Vnútorná  smernica starostu obce o  postupe pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“) na  dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby v podmienkach obce LIPOVEC

6.     Prerokovanie Návrhu VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Lipovec

7.     Prerokovanie zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami v časti kapitoly Kapitálové výdavky

8.     Prerokovanie zakúpenia komunálnej techniky na údržbu verejnej zelene a verejných priestranstiev

9.     Prerokovanie podania žiadosti o NFP  z kapitoly Ministerstva Vnútra SR na rekonštrukciu a obnovu hasičských zbrojníc

10. Príprava dňa obce 2017

11. Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov

12. Rôzne

13. Diskusia

14. Záver  

 

 

                                                                       PhDr. Jozef Mada                                                                         

                                                                             starosta