33. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 11.09.2017

Starosta obce zvoláva 33. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 13.9.2017 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.
 

Program zasadnutia :

1.     Otvorenie

2.     Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

3.     Návrh programu rokovania

4.     Kontrola uznesení

5.     Návrh Dodatku č. 2 k VZN 4/2013 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec.

6.     Prerokovanie návrhu člena do dozornej rady TURVOD a.s. za oblasť Dolný Turiec

7.     Vyhodnotenie dňa obce 2017

8.     Príprava podkladov k tvorbe rozpočtu obce Lipovec na rok 2018

9.     Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Záver