39. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 
12.03.2018

Starosta obce zvoláva 39. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 14.3.2018 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.

 

Program zasadnutia :

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  3. Návrh programu rokovania
  4. Kontrola uznesení
  5. Voľba hlavného kontrolóra obce Lipovec, v zmysle § 18 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
  6. Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver  

 

Najnovšie foto

Aktuálne počasie