41. Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 18.05.2018

Starosta obce oznamuje, že sa mení termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva a zvoláva 41. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 21.5.2018 /pondelok/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.
 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Prerokovanie Dodatku č. 12/2018 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a výkone vo verejnom záujme v MHD  na území obce Lipovec.
Prerokovanie zmluvy o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí
Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Lipovec na I. polrok 2018
Prerokovanie zrušenia a likvidácie Združenia miest a obcí Turčianska Vážsko-Fatranská cesta OZ z dôvodu neplnenia účelu združenia.
Prerokovanie spôsobu prevodu majetku obce Lipovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemku KN-C- č. 498/72 trvalé trávnaté porasty, zapísaného na LV č. 530 ktorý je majetkom obce Lipovec
Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 4/ 2016 o prevádzkovom poriadku  pohrebiska  Obce Lipovec
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov

Žiadosť o prenájom ciest a zvážnic v LC Jánošíkovo Komposesorátom PS Lipovec
Žiadosti o odkúpenie pozemkov občanov

Rôzne
Diskusia
Záver  

 

 

                                                                       PhDr. Jozef Mada                                                                         

                                                                                        starosta